طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
در ادامه بازدیدهای شبانه؛
وزیر بهداشت، شب گذشته از دو بیمارستان پایتخت بازدید و دستورات لازم برای رفع کمبودهای این مراکز درمانی را صادر کرد.