طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
رییس بیمارستان شریعتی:
سروش با اشاره به تبعات جبران ناپذیر بدهی بیمه‌ها، گفت: مکانیزم جبرانی برای اداره بیمارستان‌ها باقی نمانده و شاید فقط تا فردا قادر به ارائه خدمت هستیم.