مرور برچسب

بیمارستان شریعتی

طلبکاران صف کشیده‌اند/ به شماره افتادن نفس‌ بیمارستان‌ها

احمدرضا سروش رییس بیمارستان شریعتی در گفت‌وگو با خبرنگار طبیب من در بخش «خبرکده»؛ با اشاره به ضربه ای که بدهی بیمه ها به بیمارستان ها وارد می کند، گفت:بیمارستان‌ها را باید هرچه زودتر دریابتد. اکنون دتر حال ارائه تمام خدمات به مردم هستیم اما…