طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
ژن‌درمانی را می‌توان روش درمان آزمایشگاهی برای بعضی از بیماری‌ها بدون نیاز به جراحی و داروهای مرسوم عنوان کرد.