طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
به بهانه روز جهانی بهداشت دست؛
شستن دست ها اگر با دقت و به طور صحیح انجام شود، عامل مهمی برای پیشگیری از انواع بیماری های واگیردار و مسری است.