طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت:
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: ۳۲ میلیون نفری که وسع مالی دارند باید در پرداخت حق بیمه با سازمان بیمه سلامت مشارکت کنند.