طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
معاون سازمان بیمه سلامت ایران اعلام کرد
معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران تاکید کرد که کنترل ورود بیمه شدگان به صندوق بیمه رایگان همگانی در گروی آزمون وسع وزارت رفاه است.