طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
آخرین تحقیقات نشان داده است تغییراتی در مغز افراد اتفاق می‌افتد که طی آن یک نفر دقیق و منظم و دیگری بی‌نظم می‌شود.