مرور برچسب

تربیت دانشجوی پرستار

رفع سوءتفاهم های طرح تربیت پرستاران بیمارستانی

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «خبرکده»؛ آدابی رئیس سازمان نظام پرستاری با اشاره به برگزاری جلسه هماهنگی مسئولین نظام پرستاری و اعضای شورای عالی نظام پرستاری با مسئولین وزارت بهداشت همچون معاون آموزشی، معاون برنامه ریزی ، معاون پرستاری و…