طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
عضو هیات مدیره انجمن علوم آزمایشگاهی کشور؛
عضو هیات مدیره انجمن علوم آزمایشگاهی کشور، گفت: آزمایشگاه های پزشکی با سه چالش جدی مواجه اند که حیات آنها را دچار بحران ساخته است.