طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
بسیاری از غذاها ممکن است روند التهابی بیماری آسم را بدتر كنند و برخی از غذاها هم ممكن است باعث بهبود این حالت شوند.