طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
نتایج یک مطالعه جدید توضیح می دهد که چرا زنان برای تسکین دردهایشان، اغلب نیاز به دوزهای بالاتری از مورفین نسبت به مردان دارند.