مرور برچسب

روانشناسی میگرن

تاثیر روانشناسی بر میگرن

 در چند پژوهش پیرامون میگرن به تاثیر باورهای غیر منطقی بر شروع، شدت و درمان میگرن اشاره شده است . به عنوان مثال: محمد نریمانی و همکارانش  پژوهشی با عنوان( مقایسه باورهای غیر منطقی، خودکارامدی و بهزیستی روانشناختی در بیماران دارای سردردهای…