طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
قاضی زاده هاشمی:
وزیر بهداشت گفت: 50 درصد بيمارستان هاى كشور عمرى بيش از نيم قرن دارند و با استانداردهاى پدافندغيرعامل سازگار نيستند.