طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
نماینده مجلس با بیان این مطلب که طرح تربیت پرستار بیمارستانی در چارچوب مقررات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست،گفت: وزارت بهداشت با اجرای این طرح قانون را دور می زند.