طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: کمبود تعداد پزشک در کشور سبب شده تا نوبت دهی برای ارائه خدمات با زمان بیشتری صورت بگیرد.
وزیر بهداشت؛
وزیربهداشت گفت: حیف است پزشکانی را که در عرصه‌های تخصصی می توانند بسیار موفق باشند، وادار به کارهای مدیریتی کنیم.