طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، به درآمد پزشکان اشاره کرد و گفت: ۸۰ درصد پزشکان عمومی محتاج نان شب هستند و همین مسئله سبب شده برخی از آنها حرفه پزشکی را رها کنند.