طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
چشم صورتی التهاب قسمت‌های داخلی پلک است و احتمال ایجاد آسیب به بینایی در صورت درمان فوری، پایین است.