طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
مقام مسئول در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: هیچکس از مجموعه مدیریتی دانشگاه‌ها انتظار ندارد تا با ایجاد محیط بسته و خفقان فرهنگی، نوآوری‌های جامعه دانشجویی را سرکوب کند.