طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
تلفن های همراه این روزها وارد تمامی عرصه ها در زندگی انسان ها شده اند و به تازگی نرم افزارهایی با تبلیغات فراوان درباره پیشگیری از بارداری مطرح شده اند که راستی آزمایی آنها با تردید های فراوان همراه است.