طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
سایتوکاین‌ها -Cytokine- دسته‌ای از مولکول‌های پروتئینی محلول در آب هستند که وظیفهٔ انتقال پیام بین سلول‌ها را برعهده دارند.